శ్రీ కృష్ణా!యదుభూషణా!నరసఖా!శృంగారరత్నాకరా!

17 Oct

శ్రీ కృష్ణా!యదుభూషణా!నరసఖా!శృంగారరత్నాకరా!

లోకద్రోహినరేంద్రవంశదహనా! లోకేశ్వరా!దేవతా

నీకబ్రాహ్మణగోగణార్తిహరణా! నిర్వాణసంధాయకా!

నీకున్ మ్రొక్కెద ద్రుంపవే భవలతల్ నిత్యానుకంపానిధీ! 

శ్రీ కృష్ణా!యదుకులభూషణా! అర్జున సఖా ! శృంగారరససాగరా , లోకకంటకులైన రాజుల వంశనాసకా ,జగదీశ్వరా, ఆర్తిగొనియున్న(ఆపదలలో ఉన్న) దేవ,బ్రాహ్మణ,గోగణముల ఆర్తిని పోగొట్టి ఆనందమును కలుగ చేసేవాడా ! నిర్వాణము (మోక్షము) ను అనుగ్రహించేటటువంటి వాడా ! నీకు నమస్కరించుచున్నాను.ఓ దయానిధీ ! నా సంసార బంధనములను త్రెంచివేయుము. 

ఈ పద్యం పోతనామాత్యుల విరచితమైన ఆంధ్రమహాభాగవతం లో ,కుంతీ స్తుతి లోనిది .

incase you are not able to read telugu on your browser . Please open lekhini.org and paste the below contents there.

SrI kRshNA!yadubhooShaNaa!narasakhaa!SRmgaararatnaakaraa!

lOkadrOhinarEndravamSadahanaa! lOkESwaraa!dEvataa

neekabraahmaNagOgaNaartiharaNaa! nirvaaNasamdhaayakaa!

neekun mrokkeda drumpavE bhavalatal nityaanukampaanidhii!

 

SrI kRshNA!yadukulabhooShaNaa! arjuna sakhaa ! SRmgaararasasaagaraa , lOkakanTakulaina raaajula vamSanaasakaa ,jagadeeSwaraa, aartigoniyunna(aapadalalO unna) dEva,braahmaNa,gOgaNamula aartini pOgoTTi aaanandamunu kaluga chEsEvaaDaa ! nirvaaNamu (mOkshamu) nu anugrahinchETaTuvanTi vaaDaa ! neeku namaskarinchuchunnaanu.O dayaanidhI ! naa samsaara bandhanamulanu trenchivEyumu. 

ee padyam pOtanaamaatyula virachitamaina aandhramahaabhaagavatam lO ,kuntI stuti lOnidi .

The picture which I inserted in to this post is from santabanta.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: