తోటకాష్టకం

7 Feb

 విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే

మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే |

హృదయే కలయే విమలం చరణం

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం

భవసాగర దుఖ్ఖ విదూనహ్రిదం |

రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

భవతా జనతా సుహితా భవితా

నిజబోధవిచారణ చారుమతే |

కల్యేశ్వర జీవవివేకవిదం

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

భవ ఏవ భవా నితి మే నితరాం

సమజాయత చేతసి కౌతుకితా |

మమ వారయ మోహమహాజలధిం

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

సుక్రితే(అ)ధిక్రితే బహుధా భవతో

భవితా సమదర్సనలాలసతా |

అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

జగతీమవితుం కలితాక్రితయో

విచరంతి మహామహసచలత: |

అహిమాంశురివాత్ర విభాశి గురో

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

గురు పుంగవ పుంగవ కేతనతే

సమతామయతాం నహి కోపి సుధీః |

శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే

భవ శంకర దేశిక మే శరణం ||

 

విదితా న మయా విశదైకకళా

న చ కించన కాంచన మస్తి గురో |

ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం

భవ శంకర దేశిక మే శరణం||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: