వేదోధ్ధారణ మంధరాభరణ పృధ్వీధర్మనిర్మాణ

9 Feb

వేదోధ్ధారణ  మంధరాభరణ పృధ్వీధర్మనిర్మాణ ప్ర
హ్లాదత్రాణ బలిప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపణా
వైదేహీరమణా ధనుంజయ జయవ్యాపార పారీణ క్షో
ణీదివ్యత్కరుణా తమోహరణా తండ్రీ వేంకటేశ ప్రభో! 

ఒక్క పద్యం లో దశావతారములను ప్రస్తావన చేసి , ఈ దశావతారములను ధరించిన వాడివి నీవే స్వామీ అంటూ వేంకటేశ్వర స్వామి ని స్తుతి చెసే పద్యం ఇది. 

ప్రతీ అవతారం లో స్వామి చేసిన లీలలు మనకి తెలిసినవే కదా,అన్నీ క్రోడీకరించి ఒక్క పద్యం లో వ్రాసిన కవి వర్యులకు మనము శిరస్సు వంచి నమస్కరించి ఆ పద్యాన్ని అనుసంధానం  చేసుకోవాలి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: