రాజటధర్మజుండు సురరాజసుతుండట ధన్వి

14 Feb

రాజటధర్మజుండు  సురరాజసుతుండట ధన్వి శాత్రవో
ద్వేజకమైన గాండివము విల్లట సారథి సర్వభధ్రసం
యోజకుడైన చక్రి యట యుగ్రగదాధరుడైన భీముడ
య్యాజికి దోడువచ్చునట యాపద గల్గుటిదేమిచోద్యమో !

ఎంతటి వారి కైనా కష్టకాలం వస్తుంది అని చెప్పే పద్యం ఇది. 

          అంపశయ్య  పైనున్న భీష్మపితామహులను చూడడానికి పాండవులను తీసుకొని శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ వెళతారు. అప్పటికి ఉప పాండవులను అశ్వథ్థామ సంహరిచేసాడు , మరి పుత్రశోకంతో 
బాధపడుతున్న పాండవులను పెద్దవాడైన భీష్ముడు పరామర్శించాలి కదా , ఆయన వారితో ఎలా మాట్లాడారో చూడండి.

          ధర్మజుడైన యుధిష్ఠరుడు రాజుగా ఉండగా ,ధన్వి,సురరాజ పుత్రుడు ఐన ధనంజయుడు ఈ ధర్మనిష్టా పరాయణుడైన యుధిష్ఠరునకు అండగా ఉండగా, ఆ ధనుంజయుని చేతిలో శత్రు భయంకరమైన గాండివం వంటి విల్లు ఉండగా,సమస్త ప్రపంచానికి రక్షకుడైన శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ వీరికి సారధిగా (జీవన సారధిగా) ఉండగా ,ఉగ్రగదాధరుడైన భీముడు కూడా ఇక్కడే ఉండగా,ఈ పాండవులకు ఇటువంటి ఆపదలు కలిగాయంటే ఇది కాలమహిమ కాక మరేమి .

          నాయనా,కాలము యొక్క మహత్యము చాలా చాలా విచిత్రమైనది ,ఎంతటి వారైనా కాలము లో కష్టములను అనుభవించక తప్పదు, ఆ సమయంలో భగవంతుని ప్రార్ధిస్తూ వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తిని పెంపొందిచుకోవాలి   అని తన మనుమలను ఊరడించాడు భీష్మపితామహుడు.

          పాండవులకే తప్పని కష్టములు మనకి తప్పుతాయా అండీ, మనము కూడా  ఆ భీష్మపితామహుల మాటలను మననం చేసుకుంటూ ఆ కాలానుగుణంగా వచ్చే కష్టములను తట్టుకునే శక్తిని మనకు కృప చేయమని ఆ భగవంతుని ప్రార్ధిస్తూ వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు సంసిధ్ధులమవ్వాలి .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: