కమలాక్షు నర్చించుకరములు కరములు

15 Mar

కమలాక్షు నర్చించుకరములు కరములు శ్రీనాధు వర్ణించుజిహ్వ జిహ్వ

సురరక్షకునిజూచుచూడ్కులు చూడ్కులు   శేషశాయికిమ్రొక్కుశిరము శిరము 

విష్ణునాకర్ణించువీనులు వీనులు మధువైరిదవిలినమనము మనము

భగవంతు వలగొనుపదములు పదములు పురుషోత్తమునిమీదిబుద్ధి బుద్ధి

 

దేవదేవుని జింతించుదినము దినము

చక్రహస్తుని బ్రకటించుచదువు చదువు

కుంభినీధవు జెప్పెడిగురుడు గురుడు

దండ్రి!హరిజేరుమనియెడి తండ్రి తండ్రి .

 

పోతనగారి పద్యాలండీ అద్భుతం , ఒక్క కష్టమైన పదం ఉండదు , అంతా వ్యవహారిక భాష లాగే ఉంటుంది . భావమో,చాలా చాలా   స్పష్టం గా ఉంటుంది . ఈ పద్యం చదివి అర్ధం చేసుకోలేని తెలుగువాడు ఉంటాడాండీ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: