అశ్వమేధసమం విదుః

27 Mar

దరిద్రాయ కృతం దానం, శూన్యలింగస్య పూజనం,
అనాథ ప్రేత సంస్కారం, అశ్వమేధసమం విదుః .

కలియుగం లో అశ్వమేధ యాగము  చేయుట ఎంతో కష్టమైన పని , మరి అశ్వమేధ  యాగము యొక్క ఫలము పొందాలని అనుకుంటే మనం ఏమి చేయాలో చెప్పే శ్లోకం ఇది. 

దరిద్రునకు  (బీదవానికి) దానం చేయటం, శిధిలమైన (పాడుపడిన)  గుడిలోని లింగమును పూజించటం,అనాథ ప్రేత సంస్కారము చేయటము (దిక్కులేని శవమును దహనము చేయడము), యీ మూడు కర్మలు అశ్వమేధ యాగము తో  సమానమైన  ఫలమునిస్తాయి .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: