శుధ్ధసాధులందు సురలందు శ్రుతులందు

22 Apr

శుధ్ధసాధులందు సురలందు శ్రుతులందు
గోవులందు విప్రకోటియందు
ధర్మపదవియందు దలగి నాయందు వా
డెన్నడలుగు నాడె హింసజెందు 

హిరణ్యకశిపుని బాధలకు తాళలేక దేవతలు శ్రీమహావిష్ణువుని శరణువేడతారు.అప్పుడు వారికి అభయం ఇస్తూ స్వామి  ఇలా అన్నారు .

ఏనాడైతే హిరణ్యకశిపుడు శుధ్ధ సాధువులయందు ,దేవతలయందు ,ప్రమాణములైన వేదములయందు,గోవులయందు,విప్రులయందు, ధర్మము మరియు ధర్మపదవియందున్న వారి యందు ద్వేషభావన ను పెంపొందిచుకుని వారి యెడల అనుచితం గా ప్రవర్తించి , భగవంతుని యందు వైర భావన తో ఉంటాడో అప్పుడు వాడు నశించును .

ఇది స్వామి కేవలం హిరణ్యకశిపుని గూర్చి అన్నరు అని  మనం అనుకోకూడదు , వీటి జోలికి వెళ్తే హిరణ్యకశిపుడికి పట్టిన గతే మనకీ పడుతుందని గుర్తించాలి.ఇందులో స్వామి తన పేరును తాను చివరకి చెప్పుకున్నారు, తనకంటే ముందుగా శుధ్ధ సాధువులను, దేవతలను,వేదములను,గోవులను,విప్రులను ,ధర్మమును ప్రతిపాదించారు.అంటే స్వామి కి ఇవంటే ఎంత ప్రీతో మనం అర్ధం చేసుకోవాలి,వాటన్నిటి యందు గౌరవభావం పెంపొందించుకొని బ్రతకాలి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: