మనాచీ శ్లోకములు (5—10)

21 Jun

6.  నకో రే మనా క్రోధ హా ఖేదకారీ

     నకో రే మనా కామ నానా వికారీ|

     నకో రే మనా లోభ హా అంగీకారూ

     నకో రే మనా మత్సరూ దంభభారూ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! క్రోధమెప్పటికిని దుఃఖము కలిగించును .కామములనేక వికారముల గలిగింప జేయును.మదమత్సదంభములు అతి నింద్యములు.కావున ఓ మనసా! వాటిని వదిలి వేయుము.

7.  మనా శ్రేష్ట ధారిష్ట జీవీ ధరావే

     మనా బోలణే నీచ సోశీత జావే|

     స్వయే సర్వదా నమ్ర వాచే వదావే

     మనా సర్వ లోకాంసి రే నీవవావే ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! శ్రేష్టమగు ధైర్యము నవలంబించి ,పరుగులాడెడు నిందా వాక్యముల శాంతమున సహించి వినయభావమున నితరులతో సంభాషించుచు జనులందరిని సంతోషపెట్టుచుండుము.

8.  దేహే త్యాగితా కీర్తి మాగే ఉరావీ

     మనా సజ్జనా హేచి క్రియా ధరావీ|

     మనా చందనాచే పరీ త్వాం ఝిజావే

     పరీ అంతరీ సజ్జనా నీవవావే||శ్రీ రాం|| 

ఓ మనసా!దేహము నశించినను కీర్తికరములగు కార్యములను జేసి పోవుట మంచిది.దేహముండగా ముఖ్యముగా సత్కార్యములు  నాచరింపదగును.సజ్జనుల సంతోషపెట్టుట యందు శ్రమయని భావింపక చందనమువలె ప్రవర్తింపవలయును.(చందనపు చెక్క తాను సన్నగిల్లినను ఇతరులకు సంతోషమొడగూర్చును గాన దానికి శ్రేష్టత్వ మబ్బినది)  

 9. నకో రే మనా ద్రవ్య తే పూఢిలాంచే

     ఆతీ స్వార్థబుధ్ధి రే పాప సాంచే|

     ఘడే భోగణే పాప తే కర్మ ఖొటే

     న హోతాం  మనాసరిఖే దుఃఖ మోఠే ||శ్రీ రాం||

ఓ మనసా! పరద్రవ్యములకాశపడకుము  , అతి స్వార్థ బుధ్ధిచే తప్పక పాపములు ఆచరించవలసి యుండును. పాపములచే దుఃఖము సంప్రాప్తమగును.స్వార్థబుధ్ధిచే గావించెడి పనులు సిధ్ధింపనిచో నదియు దుఃఖమునకే కారణమగును. 

10. సదా సర్వదా ప్రీతి రామీ ధరావీ

       దుఃఖాచీ స్వయే సాండి జీవీ కరావీ |

       దెహేదుఃఖ తేం సూఖ మానీత జావే

       వివేకే సదా సస్వరూపీ భరావే ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! సర్వకాలము రాముని యందు అఖండ ప్రేమ భావముచే నిండియుండి దుఃఖములను మరువుము.దేహదుఃఖములు గలిగినచో భగవంతునిపై దృష్టి నిలిపి దుఃఖములను సుఖ రూపముగా భావించుచూ వివేకముచే నాత్మస్వరూపమును చింతింపుము.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: