మనాచీ శ్లోకములు (91—95)

30 Jul

91. నకో వీట మానూ రఘూనాయకాచా

       అతీ ఆదరే బోలిజే రామ వాచా |

       న వేచే ముఖీ సాంపడే రే పుకాచా

       కరీ ఘోష త్యా జానకీవల్లభాచా ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! విసుగు వేసరికలు లేక అత్యాదరమున  నామస్మరణము గావించుచుండుము.అట్లు గావించుంట యందు ద్రవ్యము వెచ్చింప పని లేదు. అనాయాసమున రామదర్శనభాగ్యము గల్గును. అందుచేనితర వ్యాసంగములు మాని జానకీ వల్లభుని నామ ఘోష చేయుచుండుము.

92. అతీ ఆదరే సర్వ హీ నామఘోషే

        గిరీకందరీ జాయిజే దూరి దోషే|

        హరీ తిష్ఠ తూ తోషలా నామతోషే 

        విశేషే హరా మానసీ రామపీసే ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! అత్యాదరముచే రామనామ గర్జనచేయుటచే అంతరంగముననుండెడి సర్వ దోషములు నాశము కాగలవు,నామఘోష జరిగెడి చోట్ల భగవంతుడు సంతోషమున వసించుచుండును. మీదు మిక్కిలి  ఈశ్వరుడు సర్వకాలము అందుచేతనే నామస్మరణానందమగ్నుడై యున్నడు.

93. జగీం పాహతాం దేవ హా అన్నదాతా

        తయా లాగలీ తత్వతా సార చింతా |

        తయాచే ముఖీ నామ ఘేతీ పుకాచే

        మనా సాంగ పాం రే తుఝే కాయ వేచే ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! సర్వజీవులకు ఆహరవసతుల నేర్పరిచి, యోగక్షేమముల విచారించెడి భారము భగవంతుడే తనపై వేసుకొనియుండ ఓ మనసా ! అట్టి భగవన్నామము పలుకుటచే నీకెట్టి కష్టము కలదు ?ఎట్టి ధనవ్యయము కలదు? అట్టి ఉపకారమొనరించేది భగవంతుని యందు నీకు కృతజ్ఞత సైతము లేదా ?

94.  తిన్ హీ లోక జాళూం శకే కోప యేతాం 

         నివాలా హరూ తో ముఖే నామ ఘేతాం

         జపే ఆదరే పార్వతీ విశ్వమాతా

         హ్మణోనీ హ్మణా తేచి హే నామ ఆతాం ||శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! ప్రళయకాలమున కోపావేశము చే మూడు లోకములను దహించెడి శంకరుడే రామనామమును సేవించి శాంతుడై ఉన్నాడు   విశ్వమాత యగు పార్వతి కూడా అత్యాదరమున రామనామ స్మరణ గావించుచున్నది.   పురాణ దంపతులగు వారి  యాచరణ గాంచి నైనను రామనామ స్మరణ గావింపుము. 

95.  అజామీళ పాపీ వదే పుత్ర కామే

         తయా ముక్తి నారాయణాచేని నామే |

         శుకాకారణే కుంటణీ రామవాణీ

         ముఖే బోలతాం ఖ్యాతి ఝాలీ పురాణీ ||శ్రీ రాం ||

 ఓ మనసా! జాతిభ్రష్టుడై  మహా పాపియగు అజామీళుడు కూడా పుత్రమిషచే  నారాయణ నామోచ్చారణ మంత్యకాలమున గావించుటచే ముక్తి నొంది యున్నడు. పంజరమున చిలుక నుంచి దానికి మాటలు నేర్పెడి వ్యాజ్యమున “రామ”,”రామ” యని యుచ్చరించిన గణిక గూడ సద్గతిని బొంది యుండుట పురాణ ప్రసిధ్దము .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: