మనాచీ శ్లోకములు (111—115)

11 Aug

111.    హితాకారణే బోలణే సత్య ఆహే

           హితాకారణే సర్వ శోధూని పాహే|

           హితాకారణే బండ పాఖాండ వారీ

           తుటే వాద సంవాద తో హీతకరీ||శ్రీ రాం||

 మనసా! నీ హితముగోరి యీ సత్యమును జెప్పుచున్నాడను. నీకు సందేహముండినచో విచారించి చూడుము.ఆత్మహితము కొరకు దుర్జనుల యొక్కయు,పాషండవాదుల తోటి వాదములమాని,సుఖ సమాధాన రూపమగు సంవాదమును గావింపుము. 

 112.     జనీ సాంగతాం ఏకతాం జన్మ గేలా

             పరీ వాదవేవాద తైసా చి ఠేలా |

             ఉఠే  సన్శయో వాద హా దంభధారీ

             తుటే వాద సంవాద తో హీతకరీ||శ్రీ రాం||

 మనసా! సృష్టి ప్రారంభము నుండి పరమార్థమును బోధించు వారలును,శ్రవణము చేయు వారలును కోట్లకొలది యుండినను,సందేహములుడుగక వాద వివాదములు వృధ్ధి పొందుచునే సందేహములగు కారణములగుచున్నవే కాని సందేహనివృత్తి యగుటలేదు.అట్టి వాదములను వదలి సుఖసంవాదము గావింపుము. 

113.      జనీ హీత పండీత సాండీత గేలే

             అహంతాగుణే బ్రహ్మరాక్షేస ఝాలే |

             తయాహూన వ్యుత్పన్న తో కోణ ఆహే

             మనా సర్వ జాణీవ సాండూని రాహే ||శ్రీ రాం||

 మనసా! శబ్ద పాండిత్యముగల వారనేకులు అహంకారముచే ఆత్మహిత మార్గమును వదలి  వాదా వివాదములందు ప్రొద్దు పుచ్చుచు బ్రహ్మ రాక్షసులైనారు.మనసా! భగవంతుని కన్నసర్వజ్ఞులు కలరా? కావున  జ్ఞాన గర్వము వీడుము.

 114.      పుకాచే ముఖీ బోలతాం కాయ వేచే

              దిసేదీస అభ్యంతరీ గర్వ సాంచే |

              క్రియేవీణ వాచాలతా వ్యర్థ ఆహే

              విచారే తుఝా తూంచి సోధూన పాహే ||శ్రీ రాం||

 మనసా ! కేవల వాక్చాపల్యముచే బ్రహ్మజ్ఞానము నోటితో పలికిననేమి ప్రయోజనము? దినదినమునకు “నేను బ్రహ్మజ్ఞాని” ననెడి గర్వము మాత్రము తప్పక గల్గుచున్నది. క్రియాచరణ గాని ,సిధ్ధి గాని లేని బ్రహ్మ జ్ఞానముచే బ్రహ్మకాజాలడు .సావధానముగ విచారించి పరమార్థ క్రియాచరణమునకు  బూనుము.

 115.     తుటే వాద సంవాద తేథే కరావా

             వివేకే అహంభావ హా పాలటావా|

             జనీ బోలణ్యాసారిఖే ఆచరావే

             క్రియాపాలటే భక్తి పంధేచి జావే ||శ్రీ రాం||

 మనసా! పరమార్థ విషయమై సంభాషింపవలసి వచ్చినచో అహంకార యుక్తులు కానివారి తోను వాద వివాదములందాసక్తి లేని వారితోడను సుఖరూపముగ సంభాషింపుము. నోటితో పలికెడి విధమున ఆచరించుచు శుధ్ద క్రియల గావించుచు భక్తిమార్గము ననుగమింపుము. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: