మనాచీ శ్లోకములు (136—140)

21 Aug

136.  భయే వ్యాపిలే సర్వ బ్రహ్మాండ ఆహే

          భయతీత తే సంత ఆనంత పాహే |

          జయా పాహాతాం ద్వీత కాంహీ దిసేనా 

          భయే మానసీ సర్వధాహి అసేనా ||శ్రీ రాం ||

 మనసా ! ప్రపంచమందలి జీవకోట్లన్నియు ద్వైత వాసనలచే నిండియుండుటచే అనేక విధములగు భయములకు లోనగుచున్నవి. ద్వైత రహితము యాతీతమై యున్నది.అట్టి బ్రహ్మ స్థితి నొందిన వానికి ఎట్టి భయములు గాని యుండనేరవు.  

137.  జివా శ్రేష్ట తే స్పష్ట సాంగోని గేలే

          పరీ జీవ అజ్ఞాన తై సేచి ఠేలే |

          దెహేబుధ్ధిచే కర్మ ఖోటే టళేనా

          జునే ఠేవణే మీపణే ఆకళేనా  ||శ్రీ రాం||

 మనసా ! అనాది కాలము నుండి పెద్దలగు సజ్జనులు జీవులకెంత యదార్థ జ్ఞానమును  బోధించుచు పోయినను, జీవులయందు అజ్ఞానము నాశమగుట లేదు. దేహ బుధ్దులచే గావించెడి దుష్కర్మవాసనలచే నహంకారయుక్తులై జీవులాత్మధనమును బొందజాలకున్నారు.

138.  భ్రమే నాడళే విత్త తే గుప్త జాలే

          జివా జన్మదారిద్ర ఠాకూని ఆలే |

          దెహేబుధ్ధిచా నిశ్చయో జ్యా టళేనా

          జునే ఠేవణే మీపణే ఆకళేణా ||శ్రీ రాం ||

 మనసా ! దేహమే నేనెడి  భ్రమచే  జీవులు తమ చెంతనే యుండెడి ఆత్మధనమును మరచుటచే నది గుప్తమైనట్లు తోచుచున్నది.అందుచే జన్మ మరణ దారిద్ర్యమనుభవించుచున్నారు.కావున దేహబుధ్ధులుండు వరకు మానవులాత్మానుభవము బొందజాలరు.

139.  పుఢే పాహతాం సర్వహి కోందలేసే

          అభాగ్యాస హే దృశ్య పాషాణ భాసే |

          అభాగ్యే కదా  పుణ్య గాంఠీ పడేనా 

          జునే ఠేవణే మీపణే ఆకళేణా ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! ఆత్మ ధనము గుప్తమై యుండినను సర్వ స్థలముల నిండుగ వ్యాపించియే యున్నది . పుణ్య సంస్కార హీనమునకు దృశ్య ప్రపంచము ఆత్మమయముగ తోచక, పాషాణ ప్రాయముగా గంపట్టుచున్నడి. భావహీనుడగు వానికి పుణ్య పరిపాకములేనందున సనాతనమగు ఆత్మధనము ప్రాప్తము కాజాలదు.

140.   జయాచే తయా చూకలే ప్రాప్తనాహి

           గుణే గోవిలే జాహలే దుఃఖ దేహీ  |

           గుణావేగళీ వృత్తి తేహీ వళేనా

           జునే ఠేవణే మీపణే ఆకళేణా ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! ప్రతిజీవియును  తనయందేయుండు ఆత్మధనమున కధికారి యయ్యును, త్రిగుణ మాయాధీనుడై అట్టిధనముననుభవింపజాలకున్నాడు.మనోవృత్తులు త్రిగుణాతీతములు కానంతవరకు మానవుడు జ్ఞానధనమునకధికారి కాజాలడు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: