మనాచీ శ్లోకములు (146—150)

26 Aug

146.   దిసే లోచనీ తే నసే కల్పకోడీ

           అకస్మాత ఆకారలే కాళ మోడీ

           పుఢే సర్వ జాయీల కహీ రహే

           మనా సంత ఆనంత శోధూని పాహే ||శ్రీ రాం||

 మనసా! ద్రుశ్యమగు నామరూపాత్మక పదార్థములన్నియు కల్పకోట్లు నిలువజాలవు.కాలగర్భమున బ్రహ్మాండములన్నియు నాశమొందుచు  ఒక్కటి కూడా శాశ్వతముగ నిలిచి యుండుట లేదు. కావున మనసా ! నాశరహితమగు సత్య వస్తువును శోధించు గనుగొనుము.

147.    పుటేనా తుటేనా చళేనా ఢళేనా

            సదా సంచలే  మీపణే తే కళేనా |

            అయా ఏకరూపాసి దూజే సాహే

            మనా సంత ఆనంత శోధూని పాహే || శ్రీ రాం||

 మనసా! నాశ రహితమును,చలన వికార రహితమగు సత్యవస్తువు అహంకారముండు వరకు గోచరింపదు.అనగా అహంకార రహితులకు అనుభవైకవేద్యమగుచున్నది. సత్య వస్తువు రెండవ పదార్థమును సహింపదు అనగా సత్యవస్తువునందు ద్వైతమునకు స్థానముండదు .కావున అట్టి యవినాశియగు సత్యవస్తువును శోధింపుము.

148.    నిరాధార ఆధార బ్రహ్మాదికాంచా

            జయా సాంగతాం సీణలీ వేదవాచా |

            వివేకే తదాకార హోవూని రాహే

            మనా సంత ఆనంత శోధూని పాహే || శ్రీ రాం||

 మనసా! అట్టి నిరాకారమగు సత్యవస్తువగు పరబ్రహ్మమే చరాచర సృష్టికంతయు నాశ్రయ భూతముగ  నున్నది.అట్టి అనంతవస్తువును శోధించి వివేకముచే వస్తురూపుడవై సుఖింపుము .

149.   జగీ పాహతాం చర్మ చక్షీ లక్షే

           జగీ పాహతాం జ్ఞాన చక్షీ రక్షే | 

           జగీ పాహతాం పాహణే జాత ఆహే

           మనా సంత ఆనంత శోధూని పాహే || శ్రీ రాం||

 మనసా! అట్టి పరబ్రహ్మము చర్మచక్షువులకు గోచరించునది కాదు. జ్ఞాన చక్షువుచే జూచుటకు సాధ్యమగునే కాని అట్టు చూడ చూడ,చూచుటయే నశించుచున్నది. అట్టి పరబ్రహ్మమునెట్లైన శోధించి కనుగొను ప్రయత్నము గావింపుము.

150.   నసే పీత నా శ్వేత  నా శ్యామ కాంహీ 

            నసే వ్యక్త అవ్యక్త  నా నీళ నాహీ |

            హ్మణే దాస విశ్వాసతాం ముక్తి లాహే

            మనా సంత ఆనంత శోధూని పాహే || శ్రీ రాం||

 మనసా! పరబ్రహ్మము  అనిర్దేశ్య వస్తువై యున్నది.వర్ణవ్యక్తియుక్తి పాదులకు లోబడునది కాదు. సద్గురు వచనమందు పూర్ణ విశ్వాసముండువానికి ముక్తి సుఖ మబ్బును.కావున మానవుడు ఎన్ని ప్రయత్నములు గావించియైనను సద్గురుని సేవించి అట్టి అనంతవస్తువుల కొరకై పరిశోధించవలయును.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: