మనాచీ శ్లోకములు (156—160)

30 Aug

156.  హ్మణే జాణతా తో జనీ మూర్ఖ పాహే

          అతర్కాసి తర్కీ అసా కోణ ఆహే |

          జనీ మీపణే పాహతాం పాహవేనా

          తయా లక్షితాం వేగళే రాహవేణా  || శ్రీ రాం ||

మనసా ! అనిర్దేస్యమై ,అతర్క్యమై ,మనస్సునకందరాని పరబ్రహ్మ వస్తువును నేను తెలిసికొన్నానని   చెప్పెడి మానవుడు  నిస్సంశయముగ మూర్ఖుడు. అట్టివస్తువు అహంకారముండునంత వరకు గోచరించునది కాదు. పరబ్రహ్మ దర్శనానుభవము గల్గిన వాడు పరబ్రహ్మ నుండి విలక్షనుడిగ నుండి నేను చూచితినని చెప్పజాలడు.

157.  బహూ శాస్త్ర ధుండాళితాం వాడ ఆహే

          జయా నిశ్చయో ఏక తోహీ సాహే |

         మతీ భాండతీ శాస్త్ర బోధే విరోధే

         గతీ ఖుంటతీ జ్ఞానబోధే ప్రబోధే || శ్రీ రాం ||

 మనసా ! పరస్పర విరుధ్ధాభిప్రాయములచే కలహించెడి శాస్త్ర జన్య జ్ఞానములచే పరబ్రహ్మ స్థితి లభింపదు. జ్ఞానోదయములు గలిగిననే గాని వాదములంతమొందవు.

 158.  శ్రుతీ న్యాయ మీమాంసకే తర్కశస్త్రే 

           స్మృతీ వేద వేదాంతవాక్యే విచిత్రే  |

           స్వయే శేష మౌనావలా స్థీర పాహే

           మనా సర్వ జాణీవ సాండునరాహే  || శ్రీ రాం ||

 మనసా ! స్రృతి స్మృతి పురాణ జ్ఞానము చేగాని, తర్క వ్యాకరణ మీమాంస వేదాంత  జ్ఞానముచే గాని, ఆత్మానుభవము గలుగ జాలదు. సహస్రముఖములు గల శేషుడే మౌనము వహించియుండ మానవుల గతియేమి? కావున పరబ్రహ్మానుభవమునకు  జ్ఞానగర్వము వదులుము.

159.  ఝేణే మక్షిఖా భక్షిలీ జాణివేచీ 

          తయా భోజనచీ రుచీ ప్రాప్తి కైచీ |

          అహంభావ జ్యా మానసీచా విరేనా

         తయా జ్ఞాన హే అన్న పోఠీ జిరేనా  || శ్రీ రాం ||

 మనసా! ఎవ్వడు జ్ఞానినని జ్ఞానగర్వము గలిగియున్నాడో అట్టివాని జ్ఞానము వానికి బ్రహ్మ ప్రాప్తిని గలిగింపజాలదు.ఎందుకనగా భోజనము వెంట మక్షిక కడుపు లోనికేగి సంచరించినచో అట్టి భోజనము ఆకలి దీర్పజాలక వమనమగునట్టులే జ్ఞానగర్వమను మక్షిక చే సమాధాన సుఖము కలుగజాలదు. 

160.  నకో రే మనా వాద హా ఖేదకారీ 

           నకో రే మనా భేద నానా వికారీ  |

           నకో రే మనా సీకవూ పూఢిలాంసి

           అహంభావ జో రాహిలా తూజపాసీ || శ్రీ రాం ||

 మనసా! వాదములన్నియు దుఃఖకారకములు  గనుకను,భేదబుధ్ధులు వికార జనకములగుటచే,తను వాటిని సంపూర్ణముగ త్యజింపుము.అభిమాన,అహంకారములకు లోబడియుండు వరకు మనవుడితరులకు జ్ఞానబోధ జేయుటకు బూనుకొనరాదు. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: