మనాచీ శ్లోకములు (161—165)

1 Sep

161.  అహంతాగుణే సర్వహీ దుఃఖ హోతే

         ముఖే బోలితే జ్ఞాన తే వ్యర్థ జాతే |

         సుఖీ రాహతాం సర్వహీ సూఖ అహే

         అహంతా తుఝీ తూంచి సోధూని పాహే ||శ్రీ రాం ||

 మనసా ! అహంకారముచే  మానవులు దుఃఖముననుభవింపవలసి వచ్చును అహంకారయుక్తుడు చెప్పెడి జ్ఞానము శ్రోతల యందు పరిణామము గలుగజేయ జాలక వ్యర్థమై పోవుచున్నది. కావున నీయందలి అహంకారమును శోధించి త్యజింపగలిగినచో సర్వసుఖములు బొందగలవు.

162.   అహంతాగుణే నీతీ సాండీ వివేకీ

           అనీతీబళె శ్లాధ్యతా సర్వ లోకీ |

           పరీ అంతరీ సర్వహీ సాక్ష యేతే

           ప్రమాణాంతరే  బుధ్ధి సాండూని జాతే ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! సర్వమెఱిగిన వివేకవంతులు సహిత మహంకారమునకు లోనై యవినీతికరములగు కార్యముల నాచరించుచునే లోకమున మానమర్యాదలు పొంది గొప్పవారనిపించు కొనుచు వర్తించుట హస్యాస్పదము! తాము చేయు కార్యములు తప్పని తమ యంతరంగములకుదోచుచుండినను బుధ్ధి యహంకారములచే గప్పియుండుటచే,శాస్త్రబలముచే  బ్రమాణవాక్యముల నడ్డుపెట్టుకొని వానికి వేరొక అర్థం గల్పించి చెడుపనుల గావించుచునే యున్నారు. 

163.  దేహే బుధ్ధిచా నిశ్చయో దృఢ ఝాలా

          దేహేతీత తే హీత సాండీత గేలా |

          దేహేబుధ్ధి తే ఆత్మబుధ్ధీ కరావీ

          సదా సంగతీ సజ్జనాచీ ధరావీ ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! దేహమే నేననెడి బుధ్ధి మానవునకు వృధ్ధినొందినచో ఆత్మబుధ్ధులడుగంటిపోవుచున్నవి. అనగా నేను బ్రహ్మననెడి బుధ్ధులు మాయమగుచున్నవి. అట్టి దేహబుధ్ధులను ఆత్మబుధ్ధులుగా మార్చుటకు సజ్జనులనాశ్రయించి సర్వదా వారిని సేవింపుము.

164.  మనే కల్పిలా వీషయో సోడవావా

          మనే దేవ నిర్గూణ తో వోలఖావా |

          మనే కల్పితాం కల్పనా తే సరావి

          సదా సంగతీ సజ్జనాచీ ధరావీ ||శ్రీ రాం ||

మనసా ! నేను దేహమనెడి కల్పనలను బోగొట్టుకొనుటకై మానవుడునేను బ్రహ్మననెడి సంకల్పముల గావింపవలెను. తుదకు అహంబ్రహ్మాస్మియనెడి  సంకల్పములను గూడ వదలి బ్రహ్మయందైక్య మొందవలెను.అట్లు గావించుటకు సజ్జన సాంగత్యము ఆవశ్యము సాధింపవలయును.

165.    దేహాదీక ప్రపంచ హా చింతియేలా

            పరీ అంతరీ లోభ నిశ్చిత ఠేలా |

            హరిచింతనే ముక్తికాంతా  వరావీ

            సదా సంగతీ సజ్జనాచీ ధరావీ ||శ్రీ రాం ||

 మనసా ! దేహగేహాది ప్రపంచ చింతలనే చేయచుండినచో అంతరంగమున లోభాదివాసనలు దృఢమై జన్మమరణములకు సుఖదుఃఖములకు కారణములగుచున్నవి అట్లుచేయక హరిచింతనచే ముక్తి కాంతను వరింపగోరి అట్టి కాంతను సమకూర్చెడి సజ్జనుల నాశ్రయించి సదా సేవింపుచుండుము.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: