మనాచీ శ్లోకములు (166—170)

3 Sep

166.   అహంకార విస్తారలా యా దేహాచా

           స్త్రియా పుత్ర మిత్రాదికే  మోహ త్యాంచా |

           బళే భ్రాంతి హే జన్మ చింతా హరావీ

           సదా సంగతీ సజ్జనాచీ ధరావీ || శ్రీ రాం ||

 మనసా !  దేహమునకు జన్మమునకు అహంకారమే కారణమై , స్త్రీ ,పుత్ర, మిత్ర ,మోహరూపమున విస్తారమగుచున్నది. అట్టి విస్తారము జన్మ మరణ  బంధహేతువగును. గాన అట్టి బంధ విముక్తి కై  సజ్జనుల నాశ్రయించి వారిని సదా సేవించుచుండుము. 

167.  బరా నిశ్చయో శాశ్వతాచా కరావా

          హ్మణే దాస సందేహతో వీసరావా |

          ఘడీనే ఘడీ  సార్థకాచీ కరావీ

           సదా సంగతీ సజ్జనాచీ ధరావీ || శ్రీ రాం ||

 మనసా ! ప్రపంచమోహములనువదలి దేహబుధ్ధులను త్యాగము గావించి ,శాశ్వతమగు బ్రహ్మవస్తువనెడి  దృఢమగు సత్యసంకల్పము గావించి,సర్వ సందేహముల విడనాడి అట్టి ఆత్మ పద ప్రాప్తికై జీవిత మందలి ప్రతినిమిషమును ప్రయత్నము గావించుచు హరి చింతనచే దేహము సార్థక మొనరించుచు బ్రహ్మపద ప్రాప్తికై సజ్జనుల నాశ్రయించి వారిని సర్వకాలము సేవింపుచుండుము.

168.   కరీ వృత్తిజో సంత తో సంత జాణా

           దురాశా గుణే జో నహ్వే దైన్య వాణా 

           ఉపాధీ దేహబుధ్ధితే వాఢవీతే 

           పరీ సజ్జనా కేవి బాధూం శకేతే || శ్రీ రాం||

మనసా! ఎవ్వడు  తన మనోవృత్తులను బ్రహ్మాకారము గావించు యున్నాడో, అట్టివాడే సజ్జనుడని తెలిసికొనుము. అట్టివానికి స్వర్గసుఖములందు గాని, అష్ట సిధ్ధులందు గాని దురాశలెంత మాత్రము నుండవు.అట్టి వానికి దీనత్వము అణుమాత్రముండజాలదు. దేహ బుధ్ధులను వృధ్ధి పొందించెడు ప్రపంచ ఉపాధులు అట్టి వాని కుండజాలవు.

169.    నసే అంత ఆనంత సంతాం పుసావా

           అహంకార విస్తార హా నీరసావా |

           గుణేవీణ నిర్గూణ తో ఆఠవావా

           దెహేబుధ్ధిచా ఆఠవో నాఠవావా || శ్రీ రాం||

 మనసా! అనంతమగు బ్రహ్మవస్తువును తెలిసికొనగోరినచో అట్టి విషయమునకై సజ్జనులచెంత వినమ్రుడవై ప్రార్త్ర్హింపుము. అహంకార విస్తార రూపమగు దేహబుధ్ధులందు మరచి నిర్గుణమగు పరబ్రహ్మమునే స్మరించు చుండుము.

 170.   దేహబుధ్ధి హే జ్ఞానబోధే త్యజావీ

            వివేకే తయే వస్తుచీ భేటి ధ్యావీ |

            తదాకార హే వృత్తి నాహీ స్వభావే

            హ్మణోనీ సదా తేచి శోధీత జావే || శ్రీ రాం||

 మనసా! దేహబుధ్ధులను వివేకముచే  త్యాగము గావించి బ్రహ్మవస్తు ప్రాప్తిని సంపాదింపుము. మనఃప్రవృత్తులు సామాన్య మానవునకు బ్రహ్మాకారమును పొందక విషయాకారమును జెంది ఇంద్రియముల ద్వారా విషయసేవను జేయుటకు ప్రయత్నించుచుండును. మనస్సు యొక్క స్వభావము బాహ్యవిషయముల పై సంచరించుట సహజము గాన అట్టి చంచల స్థితి నుండి మనస్సును తప్పించి అంతర్ముఖము గావించి బ్రహ్మాకారము గావించు అభ్యాసము సర్వకాలము జాగరూకుడై మానవుడు చేయుచుండవలెను.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: