మనాచీ శ్లోకములు (171—175)

5 Sep

171.   అసే సార సాచార తే చోర లేసే

          ఇహీ లోచనీ పాహతాం దృశ్య భాసే |

          నిరాభాస నిర్గూణ తే ఆకళేనా

          అహంతాగుణే కల్పితాంహీ కళేనా  || శ్రీ రాం ||

 మనసా! సత్యమగు ఆత్మవస్తువు సర్వత్ర వ్యాపించియుండి నను,గోచరింపక చర్మ చక్షువులచే చూచి, ఆత్మకు భిన్నమగు ప్రపంచమే భాసమానమగు చున్నది. నిరాభాసమును,నిర్గుణమును ,అగు ఆత్మ వస్తువును మానవుడహంకార యుక్తుడై కల్పింపనెంత ప్రయత్నించినను ,తెలియుటకసాధ్యము.

172.   స్ఫురే వీషయీం కల్పనా తే అవిద్యా

           స్ఫురే బ్రహ్మరే జాణ మాయా సువిద్యా |

           ముళీ కల్పనా దో రూపే తే చి జాలీ

           వివేకే తరీ సస్వరూపీ మిళాలీ || శ్రీ రాం ||

 మనసా! విషయ స్ఫురణము గావింపజేసెడి కల్పనలన్నియూ, మానవును ప్రవృత్తి మార్గమున బడవైచి జన్మ మరణముల గలుగజేసి, అవిద్యకు కారణమగుచున్నవి. బ్రహ్మస్ఫురణము గావింపజేసి మానవుని నివృత్తి మార్గమున ప్రవేశపెట్టెడి  కల్పనలు సద్విద్యారూపమున పరిగణింపబడుచున్నది. పై రెండు విధములైన స్ఫురణలు మనఃకల్పితములే అయినను, ప్రవృత్తి మార్గము ప్రపంచోన్ముఖముగనున్నది.నివృత్తి మార్గము ఆత్మోన్ముఖమై సాయుజ్య ముక్తి నొసగుచున్నది.

173.    స్వరూపీ ఉదేలా అహంకార రాహో

           తేణే సర్వ అచ్ఛాదిలే వ్యోమ పాహో |

           దిశా పాహతాం తే నిశా వాఢ తాహే

           వివేకే విచారే వివంచూని పాహే || శ్రీ రాం ||

 మనసా! ఆత్మ యనెడి ఆకాశమందు అహంకారమనెడి రాహువు ఉద్భవించుటచే అట్టి అహంకారమనెడి రాహువు ఉద్భవించుటచే అట్టి అహంకారముచే ఆత్మాకాశము ఆచ్ఛాదింపబడినలువైపుల అంధకార వ్యాప్తి గలుగుచున్నది.అట్టి అహంకార  రాహువుద్భవించుట కేవలం మిధ్యాభాసమానమే  గానీ సత్యదృష్టి కాజాలదు. అందుచే వివేకవిచారముచే పరిశీలించినచో అనగా అహంకారమును త్యాగము గావించినచో సత్య వస్తువే అనగా ఆత్మయే గోచరింపగలదు.

174.   జయా చక్షునే లక్షితాం లక్షవేనా 

           భవా భక్షితాం రక్షితాం రక్షవేనా |

           క్షయాతీత తో అక్షయీ మోక్ష దేతో

           దయాదక్ష తో సాక్షినే పక్ష ఘేతో || శ్రీ రాం ||

 మనసా! పరబ్రహ్మవస్తువు చర్మచక్షువులకు  గోచరింపదో అట్టి బ్రహ్మసాక్షాత్కారము , భాగ్యవశమున మానవుని కబ్బినచో మరల ప్రపంచ భావములుండుటకు సాధ్యము కాదు. అట్టి క్షయాతీతమగు పరమాత్మయే శక్తుల సంరక్షించుటకై యుగయుగముల సగుణుడై అవతరించుచున్నాడు.

175.   విధీ నిర్మాతాం లీహితో సర్వ భాళీ

           పరీ లీహితా కోణ త్యాచే కపాళీ |

           హరు జాళితో లోక సంహారకాళీ

           పరీ సేవటీ శంకరా కోణ జాళీ || శ్రీ రాం ||

మనసా! సృష్ట్యారంభమునందే జీవులనొసట  జనన మరణాదులు లిఖించుచున్నాడు.అట్టి బ్రహ్మనెవరు సృష్టించిరి? బ్రహ్మ నొసటలిఖించిన దెవరు? ప్రళయకాలమున శంకరుడు లోకసంహారమొనర్చుచున్నాడు చివరకు అట్టి శంకరుని సంహరించువాడెవడు? 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: