మనాచీ శ్లోకములు (176—180)

16 Sep

176.    జగీ ద్వాదశాదీత్య హే రుద్ర ఆక్రా

            అసంఖ్యాత సంఖ్యా కరీ కోణ శక్రా |

            జగీ దేవ ధుండాళితాం ఆఢళేనా

            జనీ ముఖ్య తో కోణ కైసా కళేనా || శ్రీ రాం ||

మనసా ! సృష్టియందు ద్వాదశ సూర్యులు,ఏకాదశ రుద్రులును,గణనాతీతులగు ఇంద్రులున్నారు.అట్టి దేవతల కందరికి నియామకుడగు ముఖ్యదేవుడు శోధించినను కనిపించుట లేదు. అట్టి ముఖ్యదేవుని సందర్శన భాగ్యములేనిదే ముక్తి దొరుకుట దుర్లభము.

177.   తుటేనా పుటేనా కదా దేవరాణా

           చళేనా ఢళేనా కదా దైన్యవాణా |

           కళేనా కళేనా కదా లోచనాసీ

           వసేనా దిసేనా జనీ మీపణాసీ  || శ్రీ రాం ||

 మనసా! అట్టి ముఖ్యదేవుడు వికార రహితుడును,నాశరహితుడునై యున్నడు. అతని యందు చలనములు గాని, భయములు గాని దీనత్వము గాని లేదు.కంటికి గోచరించువాడు కాడు.అహంకార ముండు వరకు ముఖ్యదేవుని జాడ తెలయుట కూడ నసాధ్యము. 

178.   జయా మానలా దేవతో పూజితాహే

           పరీ దేవ సోధూని కోణీ పాహే |

           జగీ పాహతాం దేవ కోట్యానుకోటీ

           జయా మానిలీ భక్తి జే తేచి మోఠీ || శ్రీ రాం ||

మనసా! ఎవ్వని కే దేవుని యందుశ్రధ్ధ కుదిరినదో వాడా దేవునే పూజించుచున్నాడు. అయితే దేవాధిదేవుడగు ముఖ్యదేవు నెవ్వరూ శోధించుట లేదు.జగత్తు నందు కోటానుకోట్ల దేవతలును, అట్టి దేవతల భజించు వారును గలరు.ఎవ్వని యారాధ్య దైవము వానికి సర్వోత్తమముగ దోచునే గాని ముఖ్యదేవుని వెదుకు వారరుదు.

179.   తిన్ హీ లోక జేధూని నిర్మాణ జాలే

            తయా దేవరాయాసి కోణీ బోలే |

            జగీ థోరలా దేవ తో చోరలాసే

            గురూవీణ తో సర్వథాహీ దీసే || శ్రీ రాం ||

మనసా! మూడు లోకములెవ్వని మహిమచే నిర్మింపబడు చున్నవో అట్టి ముఖ్యపరమేశ్వరునెవ్వరు విచారించుట లేదు.అట్టి ముఖ్య పరమేశ్వరుడు సామాన్య మానవులకగోచరుడై యున్నాడు సద్గురు కృపాకటాక్షము లేనివారికి ముఖ్యదేవుని దర్శన మబ్బుట సాధ్యము కాని పని.

180.  గురూ పాహతాం పాహతాం లక్ష కోటి

           బహుసాల మంత్రావళీ శక్తి మోటి |

           మనీ కామనా చేటకే ధాతమాతా

           జనీ వ్యర్థ రే తో నహ్వే ముక్తిదాతా ||శ్రీ రాం ||

మనసా! ప్రపంచమున పరమార్థ దాతలమగు  గురువులమని చెప్పుకొని మంత్రతంత్ర సామర్థ్యములు జూపి జనుల మోహింపజేయు గురువులుకోట్ల కొలది యున్నవారు. అట్టి వారు దుర్వ్యసనాబధ్ధులై బూటక విద్యల నేర్చి శబ్ధ పాండ్త్యము గలవారై జనుల వంచించుచున్నారు. అట్టి వారు ముక్తి దాతలు కాజాలరు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: