మనాచీ శ్లోకములు (181—185)

18 Sep

181.   నహ్వే చేటకీ చాళకూ ద్రవ్యభోదూ

          నహ్వే నిందకూ మత్సరూ భక్తిమందూ |

          నహ్వే ఉన్మతూ వేసనీ సంగబంధూ

          జగీ జ్ఞానియా తో చి సాధూ అగాధూ || శ్రీ రాం ||

 మనసా! బూటక విద్యలు లేక, వంచించి ద్రవ్య మపహరింపక పరనింద మాత్స్యర్యము భక్తి రహితత్వములేక, గర్వము , దుర్వ్యసనములు లేక అగాధమగు జ్ఞానము గల్గి లోకమునకు సన్మార్గము జూపువాడే సద్గురు పదమున కర్హుడు.

182.  నహ్వే వావుగీ చాహుటీ కామ పోటీ

          క్రియేవీణ వాచాళతా తేచి మోఠీ |

          ముఖే బోలిల్యాసారిఖే చాలతాహే

          మనా సద్గురూ తోచి శోధూని పాహే || శ్రీ రాం ||

 మనసా ! వ్యర్థప్రసంగముచేత కాలము గడుపు వాడును,కామాసక్తుడును  ఉదర పోషణ కొఱకనేకాడంబరములును వాక్చాతుర్యములను జూపు వాడును సద్గురు స్థానమునకనర్హుడు. నోట నుచ్చరించెడి బ్రహ్మ జ్ఞానము ననుసరించి యెవ్వని నిత్యజీవితమును నాచరణ ముండునో యట్టిసద్గురుని వెదకి కనుగొనుము.

 183.   జనీ భక్త జ్ఞానీ వివేకీ విరాగీ

            కృపాళూ మనస్వీ క్షమావంత యోగీ |

            ప్రభూ దక్ష వ్యుత్పన్న చాతుర్య జాణే

            తయాచేని యోగే సమాధాన బాణే ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సంపన్నుడును దయాసముద్రుడును,జితేంద్రియుడును,క్షమావంతుడు,అఖండధ్యానస్థుడును, సర్వశక్తిసంపన్నుడును, శౌర్యవంతుడును , విద్యావంతుడగు వాడే సద్గురు పదమున కర్హుడు.

 184.     నహ్వే తేచి జాలే నసే తేచి ఆలే

             కళో లాగలే సజ్జనాచేని బోలే |

             అనిర్వాచ్య తే వాచ్య వాచే వదావే

             మనా సంత ఆనంత శోధీత జావే ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! కేవల మిథ్యాభాసమానమైన అస్తిత్వమే లేని  యీ జగత్తంతయు భాసమానమెట్లగుచున్నదో యెందులకగుచున్నదో సజ్జనబోధనల వలన చక్కగ నెరుగగలవు అట్టి అనిర్వాచ్య బ్రహ్మస్థితి సజ్జనుల బోధలు లేనిదే మనవుడెరుగజాలడు. బోధనొందిన తర్వాత సజ్జనులు బలికెడి క్రమమున దానిని మానవుడే స్వయముగ సాధింపవలయును.

185.   లపావే అతీ ఆదరే  రామరూపీ

           భయాతీత నిశ్చింత యో సస్వరూపీ  |

           కదా తో జనీ పాహతాం హీ దిసేనా

           సదా ఏక్య తో భిన్నభావే వసేనా ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! నిజము విచారించిన నీ స్వరూపమే రామ రూపము.రామస్వరూపమే నీ స్వరూపము.అత్యాదరముచే నట్టి స్వరూపమును జేరగల్గితివేని తరువాత నెట్టి భయములు గాని యుండజాలవు.అట్టివాడేకాంతముననే రమించుచు ఎచ్చట సంచరించినను  తనయేకాంత సమాధానస్థినిబోగొట్టుకొనజాలడు. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: