మనాచీ శ్లోకములు (186—190)

20 Sep

186.   సదా సర్వదా రామ సన్నీధ అహే

           మనా సజ్జనా సత్య శోధూని పాహే |

           అఖండిత భేటీ రఘూ రాజ యోగు

           మనా సాండి రే మీపణాచా వియోగు || శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా ! అట్టి రామ స్వరూపము సర్వకాలము నీ చెంతనే ఉన్నది . నీవు శోధించి దానిని గుర్తించి కనుగొనవలయును . రామస్వరూప వియోగము నీకెన్నటికిని కలుగలేదు. అహంకారముచే నీవు రామస్వరూపమునకు భిన్నుడవని దలచుచున్నావు .అహంకారము త్యాగము గావించినచో నీవు రామస్వరూపుడవేయని తెలియగలవు .

187.    భుతే పిండ బ్రహ్మాండ హే ఏక్య ఆహే

            పరీ సహీ సస్వరూపీ న సాహే |

            మనా భాసలే సర్వ కాంహీ పహావే 

            పరీ సంగ సోఢుని సూఖీ రహావే || శ్రీ రాం||

ఓ మనసా! పాంచభౌతిక దృష్టిచే  పిండ బ్రహ్మాండములు సమానమై దృష్టి గోచరమగుచున్నవి గాని, ఆత్మస్వరూపమందు పంచభూతములకు స్థానము లేదు.భాసమానమగు ప్రపంచమును జూచుటగు దోషము కాదు గాని అట్టి ప్రపంచ వస్తువులందు సంగములేక యుండి నచో ఆత్మసుఖమును బొందగలవు. 

188.    దెహేభాన హే జ్ఞానశస్త్రే ఖుడావే

           విదేహీపణే భక్తిమార్గేచి  జావే |

           విరక్తీబళె నింద్య సర్వై త్యజావే

           పరీ సంగ సోడూని సూఖీ రహావే || శ్రీ రాం||

ఓ మనసా! అసంగమనెడి జ్ఞానశస్త్రముచే దేహబుధ్ధుల ఖండించి,దేహాతీతమగు ఆత్మవస్తువు నందు అనన్యుడవై సుఖింపుము. వైరాగ్యముచే నింద్యవస్తువు త్యాగము గావించి,సంగరహితుడవై సుఖింపుము.

189.    మహీ నిర్మిలీ దేహతో వోళఖావా

            జయా పాహతాం మోక్ష తత్కాళ జీవా |

            తయా నిర్గుణాలాగి గూణీ పహావే

            పరీ సంగ సోడూని సూఖే రహావే || శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా!  ఏ భగవంతుడు  సృష్టినిర్మాణము  గావించియున్నాడో అట్టి భగవంతుని కనుగొనెడి మార్గమును బట్టుము. అట్టి భగద్దర్శనము అయినచో మోక్షము సిధ్ధించుట సులభము.నిర్గుణతత్వమును బొందుటకై సగుణోపాసన గావింపవలయును. సర్వసంగములను వీడి శాశ్వతసుఖము ననుభవింపుము.

190.    నహ్వే కార్యకర్తా నహ్వే సృష్టిభర్తా

            పరేహూని పర్తా న లింపే వివర్తా |

            తయా నిర్వికల్పాసి కల్పీత జావే

            పరీ సంగ సోడూని సూఖే రహావే || శ్రీ రాం||

 ఓ మనసా! నిర్గుణ పరమాత్మ సృష్టి భర్తయునుగాడు, కార్యకర్తయును గాడు, పర వాణికి పరముననుండి  పరాత్పరుడై యున్నాడు .  మాయాభ్రమలచ్చట ప్రవేశింపజాలవు.అట్టి నిర్గుణ బ్రహ్మమును కల్పించుచు సర్వసంగములను వీడి (నేను కల్పించుచున్నాను అనెడి సంకల్పమును గూడ ) సుఖి వై యుండుము

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: