మనాచీ శ్లోకములు (191—195)

22 Sep

191.   దెహే నిశ్చయో జ్యా ఢళేనా

          తయా జ్ఞాన కల్పాంతకాళీ కళేనా |

          పరబ్రహ్మ తే మీపణే ఆకళేనా

          మనీ శూన్య అజ్ఞాన హే మావళేనా ||శ్రీ రాం||

 మనసా ! దేహబుధ్ధులు వదలక, దృఢమై యుండునో, అట్టి వానికి కల్పాంతకాలము వరకు, పరబ్రహ్మ యొక్క అనుభవము, ఆత్మజ్ఞానముల వడజాలదు.అహంకారముండువరకు అజ్ఞానము అంత మొందజాలదు.

192.  మనా నా కళే నా ఢలే రూప జ్యాచే

          దుజేవీణ తే ధ్యాన సర్వోత్తమాచే  |

          తయా ఖూణ తే హీన దృష్టాంత పాహే

          తెధే సంగ నిస్సంగ దోనీ నసాహే  || శ్రీ రాం ||

 మనసా! అత్మర్క్యమగు రూపముగల పరబ్రహ్మ ధ్యానము దృష్టాంతములలో వర్ణింప నలవి కాదు. అద్వైత వస్తువును ద్వైత దృష్టాంతములు నిరూపింపజాలవు.పరబ్రహ్మ యందు సంగభావముగాని,నిస్సంగభావము గాని (రెండు కల్పనలేయగుటచే) ఉండజాలవు.

193.   నహ్వే జాణతా నేణతా దేవరాణా

           నయే వర్ణితాం వేదశాస్త్రాం పురాణాం |

           నహ్వే దృశ్య అదృశ్య సాక్షీ తయాచా

           శృతీ నేణతీ నేణతీ అంత త్యాచా || శ్రీ రాం ||

 మనసా ! పరబ్రహ్మముయందు జ్ఞానమును లేదు , అజ్ఞానము కూడా లేదు. యీ రెండు భావములకతీతము. వేదశాస్త్ర పురాణములు బ్రహ్మమును వర్ణింప జాలవు .పరబ్రహ్మ దృశ్యమును కాదు అదృశ్యమును కాదు. దృశ్యాదృశ్యములను గాంచెడి సాక్షీ కాదు. అది ఇట్టిదని వేదమే వర్ణింపలేకపోయెను కావున తర్కగమ్యమగు విషయము కాదు.

194.   వసే హౄదయీం దేవ తో  కోణ కైసా

           పుసే ఆదరే సాధకూ ప్రశ్న ఏసా |

           దేహే టాకితాం దేవ కోఠే రహాతో

           పరీ మాగుతా ఠావ కోఠే పహాతో ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! సాధకుడాదరముచే ఇట్లు ప్రశ్నించుచున్నాడు ,హృదయమున వసించెడి భగవంతుడెవడు? అతడు ఎట్టి వాడు ? దేహము పడిపోయిన పిమ్మట అతడెచ్చటి కేగును ? ఎచ్చట నెవ్విధమున పునర్జన్మనొందును?  

195.   వసే హృదయీ దేవ తో జాణ ఏసా 

           నభాచే పరీ వ్యాపకూ జాణ తైసా |

           సదా సంచలా యేత నా జాత కాంహీ

           తయా వీణ కోఠే రితా ఠావ నాహీ ||శ్రీ రాం ||

 మనసా! భగవంతుడు ఆకాశము వలె సర్వవ్యాప్తియై,సర్వమున నిండియున్నవాడు, భగవంతునికి వచ్చుటయు  పోవుటయును సంభవింపదు. భగవంతుడు లేని ప్రదేశము అణుమాత్రమును లేదు. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: