మనాచీ శ్లోకములు (196—200)

24 Sep

196.    నభీ వావరే జో అణురేణు కాంహీ

           రితా ఠావ యా రాఘవేవీణ నాహీ |

           తయా పాహతాం  పాహతాం తేచి జాలే

           తెథే లక్ష ఆలక్ష సర్వే బుడాలే ||శ్రీ రాం||

మనసా! ఆకాశమున సంచరించెడి అణురేణువులు మొదలు బ్రహ్మపర్యంతము రాఘవుడు లేని ప్రదేశము గనిపింపదు. అట్టి రాముని చూడ చూడ సాధకుడు రామ రూపమొందుచున్నాడు. అట్టి రామ రూపమందు లక్ష్యాలక్ష్య భావములన్నియు లీన మగుచున్నవి.  

 197.    నభాసారిఖే రూప యా రాఘవాచే

            మనీ చింతితాం మూళ తూటే భవాచే |

            తయా పాహతాం దేహబుధ్ధీ ఉరేనా

            సదా సర్వదా ఆర్త పోటీ పురేనా ||శ్రీ రాం||

 మనసా! రాఘవుని స్వరూపము గగనము వలె వ్యాపకమై, అట్టి స్వరూపమును చింతింప భవబీజములు నాశనమగుచున్నవి. అట్టి స్వరూపము దర్శించువానికి దేహబుధ్దులుండజాలవు. అట్టి దర్శనమొందిన వాడు ,తనివిదీరక రాఘవస్వరూపమునే దర్శించుచు, యితర చింతల మాని యుండును.

 198.     నభే వ్యాపిలే సర్వ సృష్టీస ఆహే

            రఘూనాయకా ఊపమా తే సాహే |

            దుజేవీణ జో తోచి తో హా స్వభావే

            తయా వ్యాపకూ వ్యర్థ కైసే హ్మణావే  ||శ్రీ రాం||

 మనసా! రాఘవ స్వరూపమునకు గగనమును బోల్చుట యుచితము గాదు. ఎందుకన, ఆకాశము సృష్టినంతయు వ్యాపించి యుండినను, వ్యాప్యమగు రెండవ పదార్థము గగనము కన్న భిన్నముగనున్నది, రాఘవ స్వరూప భిన్నమగు పదార్థము మరియొకటి లేకుండుటచే వ్యాప్య వ్యాపక భావములు  రామరూపమందుండజాలవు. రామరూప మొక్కటియే సత్యముగావున రెండవ  పదార్థమున కందుచోటు లేదు.

 199.        అతీ జీర్ణ విస్తీర్ణ తే రూప అహే

                తెథే తర్క సంపర్క తోహీ సాహే |

                అతీ గూఢ తే దృఢ తత్కాళ సోపే

                దుజేవీణ జే ఖూణ స్వామీప్రతాపే ||శ్రీ రాం||

 మనసా! బ్రహ్మస్వరూపము సనాతనమై, అఖండమై తర్క సంపర్కముల కతీతముగ యున్నది. అట్టి వస్తువు అత్యంత గూఢమైయ్యును,సద్గురు ప్రసాదముచే సులభముగ ప్రాప్తమై అద్వయానందము కలిగించుచున్నది.

 200.       కళే ఆకళే రూప తే జ్ఞాన హోతాం

                తెథే ఆటలీ సర్వసాక్షీ అవస్థా |

                మనా ఉన్మనీ శబ్ద కుంఠీత రాహే

                తొ గే తోచి తో రామ సర్వత్ర పాహే ||శ్రీ రాం||

 మనసా! సద్గురుకృప చే అట్టి జ్ఞానము కలిగినచో, రామ స్వరూప మిట్టిదియని అనుభమునకు వచ్చుచున్నది.అట్టియనుభవ దశ ప్రాప్తించిన తోడనే అట్లు ప్రాప్తించిన వాడు తాను రామ రూప సుఖమును  అనుభవించుచున్నాననెడి  తురీయావస్థను దాటి వాజ్ఞ్మనముల కతీతమగు స్థితిని బొంది, త్రిపుటి నిరహితమగు స్థితియందు లీనుడగుచున్నాడు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: