మనాచీ శ్లోకములు (201—205)

28 Sep

201.    కదా వోళఖీమాజి దూజే దిసేనా

            మనీ మానసీ ద్వైత కాంహీ |

            బహూతాం దిసాం ఆపులీ భేటి జాలీ

            విదేహీపణే సర్వ కాయా నివాలీ || శ్రీ రాం ||

 మనసా! అట్టి ఉన్మనీ స్థితి యందు రెండవ పదార్థము గాని , పదార్థ భాసమానముగాని  యుండుట కవకాశము లేదు.అనేక జన్మల ఫలితముగ కడపట సాధకుడు తన స్వరూప మందు ఐక్యమగుచున్నాడు. దేహబుధ్ధులు సంపూర్ణముగ  నశించియుండుటచే  లవణము సముద్రమున కలిసి,తన్మయమొందునదిగా సాయుజ్య పదవినందుచున్నాడు. 

202.   మనా గూజరే తూజహే ప్రాప్తజాలే

            పరీ అంతరీ పాహిజే యత్న కేలే |

            సదా శ్రవణే పావిజే నిశ్చయాసీ 

            ధరీ సజ్జనీ సంగతీ ధన్య హోసీ  || శ్రీ రాం ||

మనసా! ఇట్టి పరమగుహ్యమైన ఆత్మజ్ఞాన ధనము నీకు సంప్రాప్తమైనను ,దానిని సంరక్షించుకొనుటకై అనగా అట్టి స్థితి అఖండముగ నుండుటకై  సజ్జన సాంగత్యమునందు ఆధ్యాత్మ శ్రవణము   గావించుచుండుము.

203.    మనా సర్వహీ సంగ సోఢూని ధ్యావా

             అతీ ఆదరే సజ్జనాచా ధరావా |

             జయాచేని సంగే మహాదుఃఖ భంగే

             జనీం సాధనావీణ సన్మార్గ లాగే || శ్రీ రాం ||

 మనసా! ప్రపంచ వాసనలు వీడి,యత్యంతాదరముతో సజ్జన సాంగత్యమును నాశ్రయింపుము.అట్టి సత్సాంగత్యముచే సంసార దుఃఖములు నశించి,యెట్టి సాధన, యెట్టి ప్రయాసములు లేకయే ఆత్మజ్ఞానము కలిగించు రాఘవుని భక్తిమార్గము సులభముగ లభ్యమగును.

204.    మనా సంగా హా సర్వ సంగాస తోడీ

             మనా సంగా హా మోక్ష తత్కాళ జోడీ |

             మనా సంగా హా సాధకాం శీఘ్ర  సోడీ

             మనా సంగా హా ద్వైత నిశ్శేష మోడీ || శ్రీ రాం ||

 మనసా! అట్టి సజ్జన సాంగత్యము మానవుని సంసార సాగరము నుండి విడిపించి,దుస్తర సంసార సాగరము నుండి సాధకుని సంరక్షించి, దైత్య బుధ్ధులనను సమూలముగ నాశము గావించి మోక్షసుఖమునిచ్చుచున్నది .

 205.    మనాచీ శతే ఏకతాం దోష జాతీ

              మతీమంద తే సాధనా యోగ్య హోతీ

              చఢే జ్ఞాన వైరాగ్య సామర్థ్య అంగీ

              హ్మణే దాస విశ్వాసతాం ముక్తి భోగీ ||శ్రీ రాం||

 మనసా! యీ మానస బోధ శ్లోకశ్రవణముచే  సర్వ దోష పరిహారమై మూర్ఖుడు గూడ పరమార్థ  సాధనాధికారము పొంది,జ్ఞాన వైరాగ్య  సామర్థ్యముల సంపాదించి విశ్వాసముక్తుడైనచో ముక్తి సుఖమును భోగింపగలడు. 

సంపూర్ణము

శ్రీ రామచంద్రార్పణమస్తు

జై జై రఘువీర సమర్థ

సమర్థ సద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ సాయి సుందరం మహరాజ్ కీ జై

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: